شرکت زرین جم مارینا

تهران کیلومتر ۸ جاده مخصوص بلوار دکتر عبیدی پلاک ۷۶

+۹۸(۲۱) ۴۹۷۷۲۰۰۰

+۹۸(۲۱) ۴۴۵۰۱۹۹۹

marina@zjm.ir